За Бяла Слатина

Новини

30.03.2023
До лицата кандидатствали за персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа и консултиране по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“, уведомяваме ви, че резултатите от проведената процедура за подбор ще бъдат публикувани на сайта на Община Бяла Слатина през следващата седмица. извиняваме се за причиненото неудобство!  от ЕОУП


28.03.2023
Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...

23.03.2023
 З А П О В Е Д№  220  /  22.03.2023 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на заповед                      № РД-18-К-5/20.03.2023 г. на Областен управител на Област Враца, във връзка с определения  пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 03.04.2023 г. до 31.10.2023...

21.03.2023
Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)  Час: 10:00 – 12:00 ч.  Място на провеждане: гр. Бяла Слатина, Общинска администрация  Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта...

21.03.2023
По проект „Грижа в дома  в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,   І. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.               Интервюто с кандидатите ще се състои на...

Галерия