За Бяла Слатина

Новини

12.08.2022
На основание заповед № РД-876/14.07.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 31 (тридесет и една) войнишки длъжности след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от състава на Командване за логистична поддръжка, както следва:- за в. ф. 57260...

12.08.2022
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2021 г. Веселка Борисова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за...

09.08.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0152-C01/15.06.2022 г., по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19,...


04.08.2022
  На основание чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед №167/01.08.2022 год. и Заповед №168/01.08.2022 година на Директора на ОД „Земеделие” град Враца, уведомявам всички собственици и ползватели, подали Декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заявления по чл.70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в процедура по реда на Глава пета „а” Ползване...


Галерия