ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

             На 18.05.2012 г. в ресторант " Скът" гр. Бяла Слатина бе учреден Обществен съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина. 

Общественият съвет бе учреден от 26 учредители - представители на държавни институции, граждански организации,бизнесмени, учители, лекари, общественици. Хора, които с познанията, опита и авторитетаси в общината могат да бъдат полезни при определяне на по-дългосрочната визия ирешаване на стратегически въпроси за развитието на общината.

За председател на Обществения съвет бе избран г-н Цоко Дановски, за заместник председател г-жа Йонета Каленска и за секретар г-жа Таня Петкова.

Обществениятсъвет  е консултативен орган за общественконтрол на местно ниво, който оказва съдействие на местната власт при  формирането и реализирането на нейнатаполитика по различни въпроси от местно естество.

Тойе отворена структура,която генерира идеи и предлага решения или възможности зарешения на общинската администрация по обсъждани въпроси.

Общественият съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина за кратко време се превърна в работещ консултативен орган, който осъществява живата връзка между местнатавласт, гражданските структури и бизнеса в община Бяла Слатина.Потърсете в сайта

Местоположение