ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Проекти на нормативни документи

Дата на публикуване: 09.06.2022 15:30

Докладна записка за относно изменение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 09.06.2022 г.

Частична оценка на въздействието и мотиви (доклад) за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 09.06.2022 г.

Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина (раздел XII  и чл.46е ) - публикувано на 10.05.2022 г.
докладна от инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина относно изменение на Наредба № 5 - публикувано на 10.05.2022


Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина  2022-2028 година - публикувано на 18.03.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.


Проект за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Бяла Слатина за общинската охранителна дейност.  - публикувано на 28.02.2022 г. 


Проект за изменение на Наредба № 9 на Общински съвет Бяла Слатина за поддържане екологията и опазване на чистотата, зелените площи и дълготрайната дървесна растителност на територията на община Бяла Слатина.  - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Бяла Слатина за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.  - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет Бяла Слатина за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина. - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за Програма за овладяване на популацията набезстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 07.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 06.12.2021 г.


Проект на Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2022 година на Община Бяла Слатина - публикуван на 18.11.2021 г. 


Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 2021 -2028 г. - публикувано на 06.10.2021 г.


Проект План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2021-2023 г. 


Провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на Общ Устройствен план на община Бяла Слатина (ИОУП)


Проект за изменение на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 24.06.2021 г


Проект на План за Интегрирано Развитие на Общината (актуализиран вариант след консултации с РИО Враца) за периода 2021 - 2027 г.

Решение № ВР - 6 - ЕО / 2021 - за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Бяла Слатина 2021 - 2027.


Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица,
живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 25.03.2021 г. 

1. Мотиви 
2. Проект на правилник


Oбществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Бяла Слатина за периода 2021-2027 г.  - публикувано на 09.04.2021 г.


Проект за изменение на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 08.03.2021 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 08.03.2021 г.


Проект на НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община Бяла Слатина в търговски дружества с общинско участие в капитала. - публикувано на 19.02.2021 г.

Изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 03.02.2021 г.


Проект на изменение на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 03.02.2021 г.


Проект на Наредба №10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла Слатина (Приета с Решение No 643 /28.11.2013 г., Изменена и допълнена с Решение № 342 / 31.01.2017г.; и Решение № 296 / 23.12.2020 г. на Общински съвет – Бяла Слатина ) - публикувано на 04.01.2021 г.


Проект на Изменение на Наредба №10 на Общински съвет Бяла Слатина  - публикивано на 26.11.2020 г.


Проект   ОБОБЩЕНИ  КАЛКУЛАЦИИ  ЗА  2021  ГОД. на ОП "ЧИСТОТА  И  СТРОИТЕЛСТВО "  ГР. БЯЛА  СЛАТИНА.


Проект  ПЛАН - СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  ЗА 2021г. 


Проект за допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. - публикувано на 27.07.2020 г.


Проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Бяла Слатина. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове.  -  публикувано на 24.07.2020 г.


Проект на Промяна на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на: 14.05.2020 г.
Проект на Промяна на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на: 03.04.2020 г.
Проект на Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина  и частична оценка на въздействието.  - публикувано на 10.03.2020 г.

Дългосрочна програма за насърчаването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2020-2029 г.

Докладна записка от инж. Иво Цветков, относно: изменение на Наредба №18 на Общински съвет Бяла Слатина за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. - публикувано на 27.12.2019 г.

Докладна записка от инж. Иво Цветков, относно: изменение на Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувана на 19.11.2019 г.

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина относно: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2020 година на Община Бяла Слатина.   - публикувано на 15.11.2019 г.

Предложение за Актуализиране на Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 13.06.2019 г.

Проект за Изменение на Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.- публикувано на 18 март 2019 г.

Проект на нова Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Бяла Слатина и издаване на сертификат клас В. - публикувано на 13.02.2019 г. 14:34 часа 

Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г. - публикувано на 24.01.2019 г. в 13:30 часа.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.   - публикувано на 24.01.2019 г. 13:20 часа.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2019 г.  - публикувано на 31.12.2018 г. в 11:30 часа.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за определянето размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. Публикувано на 10.12.2018 г. 16:00 часа.
Изменение на Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  Публикувано на 06.11.2018 г.  14:00 часа.
Проект на изменение на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла Слатина, във връзка с наемната цена на пасища, мери и ливади общинска собственост.  Публикувано на 22.10.2018 г. 13:30 часа.
Проект / Изменение на Наредба №1 на Общински съвет Бяла Слатина за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина. Публикувано на 16.10.2018 г.  14:05 часа.
Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.22 от Наредба 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. Публикувано на 26.07.2018 г.

Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.24 ал.1 от Наредба 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  Публикувано на 26.07.2018 г.


Изменение в Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
Проект на наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Бяла Слатина.

Допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. Предложение за приемане тарифа за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост.
Публикувано на 12 февруари 2016 г. 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г.
Общински план за младежта 2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2015-2019 г.
 

Наименование Брой тегления
Dokladna Naredba 5.docx 11 Изтегли документ с име "Dokladna Naredba 5.docx"
Otsenka na vuzdeistvieto.doc 11 Изтегли документ с име "Otsenka na vuzdeistvieto.doc"
ПООС 2022 - 2028.docx 6 Изтегли документ с име "ПООС 2022 - 2028.docx"
оценка на въздействието.doc 19 Изтегли документ с име "оценка на въздействието.doc"
докладна такси плувен басейн.docx 27 Изтегли документ с име "докладна такси плувен басейн.docx"
докладна наредба 5 такси ясли и градини.doc 233 Изтегли документ с име "докладна наредба 5 такси ясли и градини.doc"
proekt_izm_nar_2.doc 223 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_2.doc"
proekt_izm_nar_11.doc 236 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_11.doc"
proekt_izm_nar_1.doc 185 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_1.doc"
proekt_izm_nar_9.doc 218 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_9.doc"
prog_ku4eta_proekt 2022.doc 275 Изтегли документ с име "prog_ku4eta_proekt 2022.doc"
докладна наредба 5 спортна зала.doc 485 Изтегли документ с име "докладна наредба 5 спортна зала.doc"
ТБО-2022-план-сметка.rar 493 Изтегли документ с име "ТБО-2022-план-сметка.rar"
План интеграция 2021-2023 Община Бяла Слатина (1).docx 526 Изтегли документ с име "План интеграция 2021-2023 Община Бяла Слатина (1).docx"
Обществено обсъждане ОУП Бяла Слатина 26102021.doc 527 Изтегли документ с име "Обществено обсъждане ОУП Бяла Слатина 26102021.doc"
proekt.doc 759 Изтегли документ с име "proekt.doc"
MOSV_Res6EO21.pdf 667 Изтегли документ с име "MOSV_Res6EO21.pdf"
piro2021-2027.doc 706 Изтегли документ с име "piro2021-2027.doc"
pravilnik_byala_slatina.docx 726 Изтегли документ с име "pravilnik_byala_slatina.docx"
motivi.docx 660 Изтегли документ с име "motivi.docx"
Final_2021-2027.pdf 627 Изтегли документ с име "Final_2021-2027.pdf"
nar5otmRIE.doc 729 Изтегли документ с име "nar5otmRIE.doc"
nar6promRIE.doc 822 Изтегли документ с име "nar6promRIE.doc"
prnar-obshtdrbsl.docx 754 Изтегли документ с име "prnar-obshtdrbsl.docx"
dokladna_taksi_nova.docx 862 Изтегли документ с име "dokladna_taksi_nova.docx"
izmnar6012021.doc 794 Изтегли документ с име "izmnar6012021.doc"
publik1220.doc 850 Изтегли документ с име "publik1220.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение