ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вътрешни правила

Заповед№ 269/14.04.2021 г. Вътрешни правила за работна заплати 

Изменение и допълнение на Вътрешните правила за работната заплата на работещите по служебни и трудови правоотношения в делегираната от Държавата дейност в "Общинска администрация " на община Бяла Слатина, утвърдени с моя заповед 399 / 10.07.2012 г.  


Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Бяла Слатина

Вътрешни правила на Общинска администрация Бяла Слатина, за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор 
Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в община Бяла Слатина.
Вътрешен правилник за защита на личните данни в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Бяла Слатина, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на община Бяла Слатина в сила от 1.11.2018 г.
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за финансово управление и контрол за въвеждане и осъществяване на контролни дейности в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на политики в социалната сфера, прилагани от общинска администрация Бяла Слатина
Вътрешни правила за реда на работа и съхранение на електронни документи, подписани с УЕП в общинска администрация Бяла Слатина
Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавната дейност "Общинска администрация" на община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община Бяла Слатина
Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в община Бяла Слатина
Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина
Вътрешните правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" на община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина.
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови право-отношения в делегираната от държавата дейност в “Общинска администрация” на община Бяла Слатина
Архив -  Вътрешни правила за финансово управление и контрол
Архив - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина / отм. със заповед № 754/27.12.2013 г. на кмета на общината/
 
 

Наименование Брой тегления
Zapoved 269 14.04.21_VP_rabotna_zaplata.pdf 3 Изтегли

Потърсете в сайта

Местоположение