ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

      Общинска администрация Бяла Слатина е организирана в осем дирекции.

      Според разпределението на дейностите, които извършва  администрацията е обща и специализирана.  

Общата администрация създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.  Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност.

    Общата администрация включва следните дирекции: „Административно, информационно обслужване и връзки с обществеността“, "Правна", „ Бюджет и Счетоводство“ и "Управление на общинската собственост". 

    Специализираната администрация включва четири дирекции:  дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“, дирекция „Устройство на територията и екология“, дирекция „Проекти и програми“  и дирекция „ Местни данъци и такси “.

      Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 •   Законност;
 •   Откритост и достъпност;
 •   Отговорност и отчетност;
 •   Ефективност;
 •   Субординация и координация;
 •   Предвидимост;
 •   Обективност и безпристрастност.

     Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.

   При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.

    Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.

     Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.

   Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

   Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

 


 1. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 2. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 3. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 4. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 5. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 6. Доклади
 7. Заповеди
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 9. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 10. Други
 11. Инструкции
 12. Вътрешни правила, Правилници
 13. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 14. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 15. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 19. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 20. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 21. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 22. Дирекции и звена
 23. Работно време
 24. Сигнали за корупция
 25. Структура
 26. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение