ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Структура

С решение № 197 от 29.07.2016 г. Общинският съвет - Бяла Слатина прие структурата на общинска администрация,  съгласно която същата е конструирана от осем дирекции, с обща численост на персонала 104,5 бр.


Структурата на администрацията може да видите  тук
 

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 15. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 16. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 20. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура - Текуща страница
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение