ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.004-0060 - “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

06.04.2021 16:43
            Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C03, Допълнително споразумение №01 от 21.09.2018г., Допълнително споразумение №2/18.09.2019г.  и Допълнително споразумение №03 от 30.11.2020г.
             Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информиране и публичност.
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца и възрастни в риск.Броят на  децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по проекта  е 742  деца .
              Към 31.12.2020г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“ са сключени 56  броя договори за социална услуга с родители на деца с увреждания. Оказана е подкрепа и са извършени индивидуални консултации от екипа на услугата на 56 броя деца с увреждане и на техните  родители от община Бяла Слатина, като децата са диагностицирани с различни заболявания. Изготвени 56 бр. оценки на потребностите и 56 бр. индивидуални планове за услуги на семействата.Направени са   междинни оценки на децата.
Приключили участието си в проекта  са 46 бр.  потребители, като са прекратени 46 бр. договори и са  изготвени  изходящи оценки.
Проведени са  115 броя срещи /групова работа/ с родителите на деца с увреждания, потребители на услугата.
Изготвени са ежемесечно индивидуални програми за работа с всяко дете /на 56 деца/ и неговия родител, като съобразно потребностите е определена честота на посещенията, заниманията със специалистите. Програмата включва: индивидуална работа с детето с участието на родителя; групова работа с детето с участието на родителя; работа с родители. Специалистите работят комплексно с децата-потребители като провеждат терапевтично-рехабилитационни и логопедични занимания, психодиагностика и терапия в центъра, съобразно изведените дефицити в оценката на потребностите. Извършени са 606 бр. домашни посещения на екип от специалисти в домовете на 56  деца.
В  дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“ до 31.12.2020г.  са сключени 277  броя договори с родителите на 277 бр. деца от целевата група и 12 броя договори с бъдещи родители /майки/.До момента са изготвени оценки на потребностите и индивидуални планове на общо 277 броя деца от целевите групи по проекта .Общо сключени договори за дейността - 289 броя.
В дейността са сформирани 20  броя тематични групи- Сформирани са 11 броя  групи в услуга „Формиране и развитие на родителски умения":
  • Групи за консултация и подкрепа за бъдещи родител – 1 група
  • Групи за родители и бъдещи родители – 2 групи
  • Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3г. – 8  групи
В услуга „Семейно консултиране и  подкрепа“ са сформирани 9 бр. тематични групи-
  •    „Групи за семейно планиране“ – 3 бр.
  •   „Групи за консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7г.“- 6 бр.
    Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки деца от стартирането на дейността до момента на отчитане е 201  броя с 19 бр. групи.Проведени са 10 бр.  групови консултации за бъдещи родители.
До 31.12.2020г. общият брой на проведените индивидуални консултации от специалисти с потребители в дейността е 6585 броя. Броят  на проведените индивидуални консултации с деца е 1169. Консултираните семейства, потребители на дейността, от началото на проекта до момента са 240 на брой . От услугата до 31.12.2020г.са излезли 268 бр. деца, поради изтичане на срока на договора и поради навършване на 7 годишна възраст или по молба на родител.
По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до 31.12.2020г. са сключени договори  с родителите на  374  броя деца. До 31.12.2020г. е прекратена  услугата с изтичане на срока на договора и поради други причини на 361 деца.
Извършени са  до 31.12.2020г.  1887  броя прегледи на деца от целевата група от педиатъра и  1470 бр. дентални прегледи от стоматолог.Общо за услугата "Детска консултация" извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността до 31.12.2020г.  е  3 357 броя. На децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата" Детска консултация". Педиатърът е участвал в 43  броя групови консултации с родители на деца, потребители на услугата, а стоматологът в услугата е провел 54  броя групови консултации.
По дейност 5“Мотивация и подготовка за равен старт в училище“ са проведени 2 бр. Летни училища през 2017г. и 2018г.  В изнесените бази на проекта в ДГ “Незабравка“ ,допълнителна база в с. Соколаре и в ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре  са   сформирани по 2 броя групи, всяка от които включва 15 деца на възраст от 5 до 7 години, с които  са работили  назначени екипи от специалисти /педагог и медиатор/.
Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала  в Центъра за социално включване. Групата  за консултиране процеса на предоставяне на услугите, която включва специалистите, ангажирани в услугите,  екипа на проекта и ръководителя на Центъра, провежда ежемесечни заседания, на които  се обсъжда и следи работата с потребителите, получени дарения, възникнали затруднения и предложения за подобряване на качеството на предоставяните интегрирани  услуги.
              Център за социално включване “Аз и моето семейство“ функционира при спазване на всички епидемични мерки. Работещите в Центъра са осигурени с необходимите предпазни средства, с оглед осигуряване на безопасна и сигурна среда за оказване подкрепа на семействата в риск от Община Бяла Слатина по най-добрия начин.
 
 
От екипа на проектаГалерияПотърсете в сайта

Местоположение