ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Oбществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Бяла Слатина за периода 2021-2027 г.

09.04.2021 16:40

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Бяла Слатина е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО).

От 09 април 2021 г. на официалния сайт на Община Бяла Слатина  https://byala-slatina.com/section-207-content.html стартира обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бяла Слатина за периода 2021-2027.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Мнения,  предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: bslatina@oabsl.com или в деловодството на  Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска администрация – Бяла Слатина в срок до 09.05.2021 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Община Бяла Слатина отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

С уважение,

инж. Иво Цветков,

Кмет на Община Бяла Слатина


Наименование Брой тегления
Final_2021-2027.pdf 36 Изтегли
piro2021-2027.docx 25 Изтегли

Потърсете в сайта

Местоположение