ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Първи Юни

Дата на публикуване: 04.10.2012 14:16

Сдружение „Първи юни” е учредено през 2002 година като юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност.

Мисията на организацията е да работи за закрила правата на децата и за постигане на независим и достоен живот за деца и хора от рискови групи.

Основна цел на сдружението е да подобри качеството на живот и да постигне по-високо ниво на благополучие на деца и хора от уязвими групи.

Основната си цел сдружението реализира посредством:

-          Анализ на причините и състоянието на деца и хора в риск;

-          Разработване на проекти за интеграция на деца и хора в риск;

-          Предоставяне на услуги на деца и хора в риск;

-          Организиране на семинари и просветна дейност.

Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги от ДАЗД и АСП и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението е член на Национална мрежа за децата (НМД), Асоциация на доставчиците на социални услуги (АДСУ) и Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

линк към сайта на сдружение "Първи юни"

Потърсете в сайта

Местоположение