ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Търгове за продажба

Дата на публикуване: 04.10.2012 00:00

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно, урегулиран поземлен имот Х /десети /, пл.№ 734 /седемстотин тридесет и четири / в кв.68 /шестдесет и осми / по плана на с.Габаре, с площ 857 кв.м. /осемстотин и петдесет и седем квадратни метра /, по сега действащият РП на с.Габаре, е идентичен на парцел IX-734 в кв.40 - публикувано на 09.05.22 г.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 10.30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно, урегулиран поземлен имот ХІІ /дванадесети /, пл.№ 731 /седемстотин тридесет и едно / в кв.68 /шестдесет и осми / по плана на с.Габаре, с площ 1150 кв.м. /хиляда сто и петдесет квадратни метра /, с адрес: с. Габаре, ул. „Волга“ № 9, актуван с АЧОС № 1699 / 15.11.2006 г., вписан в служба по вписванията гр. Бяла Слатина, при граници: от север: УПИ ХІІІ-729, от Изток: УПИ ІХ-732, от Юг: УПИ ХІ-общ. и от Запад: ул. "Волга". - публикувано на 09.05.22 г. 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно, незастроен урегулиран поземлен имот VIII /осем/, пл.№ 730 /седемстотин и тридесет / в кв.68 /шестдесет и осем/, с площ 980 кв.м./деветстотин и осемдесет квадратни метра/ по сега действащият РП на с.Габаре, е идентичен на парцел IX-730 кв.40 - публикувано на 09.05.22 г.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.05.2022 г. /сряда/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор № 07702.501.66 - гр. Бяла Слатина - публикувано на 29.04.2022 г.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, за продажба на 6.908 дка общинска земеделска земя в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, който ще се проведе на 22.12.2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№68.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.11.2021 г. /сряда/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:
незастроен урегулиран поземлен имот XIII /тринадесет/, пл.№ 492 /четиристотин деветдесет и две / в кв.85 /осемдесет и пет/, с площ 750 кв.м./седемстотин и петдесет квадратни метра/ по сега действащият РП на с.Алтимир


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 16.11.2021 г. /вторник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 07702.501.4980.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.10.2021 г. /вторник/ от 11:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 06.07.2021 г. /вторник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост 


Заповед № 420/15.06.2021 г . за удължаване на срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следния имот: Дворно място от 270 кв.м., представляващо парцел I в кв.37 по плана на с. Габаре, намиращ се в с. Габаре, актуван с АЧОС № 139/11.06.1998 г.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 16.06.2021 г. /сряда/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.06.2021 г. /вторник/ от 16.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.06.2021 г. /вторник/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.06.2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 16.06.2021 г. /сряда/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.06.2021 г. /вторник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.06.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.05.2021 г. /понеделник/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.05.2021 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.05.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2021 г. /вторник/ от 11.40 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2021 г. /вторник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг за продажба  с явно наддаване, който ще се проведе на 15.04.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.03.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.03.2021 г. /вторник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.03.2021 г. /петък/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.03.2021 г. /петък/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, се удължава до 17.02.2021 г. в 10:00 часа.


Срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, се удължава до 17.02.2021 г., в 11:00 часа. 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 02.02.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 22.12.2020  г. /вторник/ от 11:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:1. Недвижим имот с идентификатор №07702.501.1121 и 1.1 Едноетажна сграда за търговия с идентификатор № 07702.501.1121.1


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 22.12.2020  г. /вторник/ от 10:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:Недвижим имот с идентификатор №07702.501.1084


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.12.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4994, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4994 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина

Удължавам до 13.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4993, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4993 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 13.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4992, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4992 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 13.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4991, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4991 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4990, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4990 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4989, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4989 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4988, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4988 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4987, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4987 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4986, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4986 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 12.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4985, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4985 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина


Удължавам до 11.01.2021 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4984, землище 07702, кадастрален район 501, поземлен имот 4984 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла Слатина
Удължавам до 20.10.2020 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на следният имот - частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 07702.501.4985


Удължавам до 19.10.2020 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост. Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 20.10.2020 г. /вторник/ от 17 ч.в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 при същите условия.  Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.06.2020г./вторник/ от 15.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина., за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.06.2020г./вторник/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина., за продажба на имот- частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.06.2020г./вторник/ от 11.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина., за продажба на имот- частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.06.2020г. /вторник/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.06.2020г. /вторник/ от 16.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.06.2020г. /понеделник/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот-частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.06.2020 г /понеделник/.от 14.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имоти частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.06.2020г. /понеделник/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот- частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.06.2020г. /понеделник/от 10.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имоти частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 16.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 15.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 11.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имоти частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 10.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.06.2020г./сряда/ от 09.00ч. в залата на Общински съвет-Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.03.2020 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 27.02.2020 г. от 14.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 27.02.2020 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имоти частна общинска собственост.

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 06.02.2020г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина за продажба на имот частна общинска собственост,
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 06.12.2019г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 27.09.2019 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Попица.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 27.09.2019г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Търнак, община Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 13.08.2019 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.07.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на02.07.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 04.06.2019г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 02.10.2018 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 21.08.2018г. от 11°°  часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 14.08.2018 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.04.2018г. от 11°°  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина намираща се в сградата на Общинска администрация гр.Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 23.01.2018г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 23.01.2018г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи-едри преживни животни, общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 14.12.2017г. (четвъртък) от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на движима вещ-частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, които ще се проведат на 09.11.2017 г.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.08.2017г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №279/12.05.2017 г. на Кмета на общината, на 06.06.2017 /вторник/ от 13:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се
проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.04.2017г. от 11°° часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина намираща се в сградата на Общинска администрация гр.Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.03.2017г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №79/13.02.2017 г. на Кмета на общината, на 07.03.2017 /вторник/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 20.12.2016 г. (вторник) от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на движима вещ-частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 27.09.2016г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 14.09.2016г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина удължава до 29.08.2016г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на движима вещ- частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 17.08.2016 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на движима вещ-частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.08.2016г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №383/11.07.2016 г. на Кмета на общината, на 04.08.2016 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №382/11.07.2016 г. на Кмета на общината, на 04.08.2016 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №381/11.07.2016 г. на Кмета на общината, на 04.08.2016 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 03.08.2016г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 14.06.2016г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.05.2016 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2016г. от 11°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.05.2016г. от 10°° часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №138/09.03.2016 г. на Кмета на общината, на 30.03.2016 г. (сряда) от 14:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №137/09.03.2016 г. на Кмета на общината, на 30.03.2016 г. (сряда) от 13:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 02.03.2016г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №88/10.02.2016 г. на Кмета на общината, на 29.02.2016 г. (понеделник) от 13:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №068/18.12.2015 г. на Кмета на общината, на 12.01.2016 г. (вторник) от 10:30  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №967/18.12.2015 г. на Кмета на общината, на 12.01.2016 г. (вторник) от 10:00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.11.2015 г.  от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед № 722 /05.10.2015. г. на Кмета на общината, на 22.10.2015  г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.10.2015 г. от 14.00 часа в стая №203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост,
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.09.2015 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.09.2015 г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет- Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.08.2015 г.  от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №571/28.07.2015. г. на Кмета на общината, на 18.08.2015  г. /вторник/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №544/07.07.2015 г. на Кмета на общината, на 23.07.2015  г. /сряда/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №545/07.07.2015 г. на Кмета на общината, на 23.07.2015  г. /сряда/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №520/16.06.2015 г. на Кмета на общината, на 02.07.2015  г. /четвъртък/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №462/19.05.2015 г. на Кмета на общината, на 05.06.2015  г. /петък/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №461/19.05.2015 г. на Кмета на общината, на 05.06.2015  г. /петък/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №388/08.04.2015 г. на Кмета на общината, на 30.04.2015  г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина обявява публичен търг за продажба, с явно наддаване, който ще се проведе на 05.03.2015  г. от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община  Бяла  Слатина, съгласно заповед 37 от 27.01.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина, обявява  търг  за продажба с  явно  наддаване,  който  ще  се  проведе  на 17.02.2015г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед с №30/19.01.2015 г., на Кмета на Общината, на 05.02.2015 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповеди с №,№ 19, 20 и 21/09.01.2015 г., на Кмета на Общината, на 27.01.2015 г. /вторник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя в землища на Община Бяла Слатина.

Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 08.01.2015 г. от 10:15 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на: ПИ №099001, представляващ „нива“ с площ 30.210 дка.
Процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот - частна общинска собственост в землището на с. Алтимир.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №536/28.10.2014 г. на Кмета на Общината, на 20.11.2014 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина удължава до 23.10.2014г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за възмездно учредяване на право на строеж на Терен от 265.00 кв.м., отреден за изграждане на сграда за обществено обслужване, съгласно одобрен за това по съответния ред инвестиционен проект, представляващ част от УПИ ІІ в кв.30 по действащия план на гр.Бяла Слатина
Община  Бяла  Слатина  обявява  търг  с  явно  наддаване,  който  ще  се  проведе  на 29.10.2014г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповеди с №,№493,494,495,496,497, 498,499 и 500 от 10.10.2014 г. на Кмета на Общината, на 28.10.2014 г. /вторник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя в землища на Община Бяла Слатина
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.10.2014 г.  от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 15.10.2014г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж на сграда за комплексно обществено обслужване.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповеди с №,№419,420,421,422,423,424,425,426,427 и 428 г., на Кмета на Общината, на 08.10.2014 г. /сряда/ и 09.10.2014 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земеделска земя.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търгове за  продажба, с  явно  наддаване, които  ще  се  проведат на 18.09.2014г. /четвъртък/  от  11.00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно  наддаване  за възмездно учредяване на право на строеж, който ще  се  проведе на 04.08.2014г. /понеделник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014 г. /понеделник/ от 13.30 ч. и 13.45 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земя в землището на с. Драшан.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014 г. /понеделник/ от 14:00 ч., 14:15 ч. и 14:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за продажба на общинска земя в землището на с. Алтимир.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 04.02.2014 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 24.01.2014 г. /петък/ от 13.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на поземлен имот
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.01.2014 г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на поземлен имот
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с площ 55,442 дка в землището на Бяла Слатина, който ще се проведе на 11.12.2013г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява публичен търг за продажба с явно наддаване, който ще се проведе на 29.10.2013 г. от 13.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Община Бяла Слатина обявява публично оповестени търгове с явно наддаване, които ще се проведат на 03.10.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Заповед 477
Община Бяла Слатина обявява публично оповестени търгове с явно наддаване, които ще се проведат на 28.08.2013 г. /сряда/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина

Заповед 471
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.08.2013 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост

Заповед

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.07.2013 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост


Заповед
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване,който ще се проведе на 02.07.2013 г. /вторник/ от 14.00 часавзалата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажбанапоземленимот №060001,в с.Тлачене.


Заповед
ОбщинаБяла Слатина обявява публичен търгсявнонаддаване,който ще се проведе на 02.07.2013 г. /вторник/ от 14.30 часа в залата наОбщинскисъветБяла Слатина, за продажба на поземлен имот №060002 в землищетонас.Тлачене


Заповед
Община Бяла Слатина обявява публичен търгсявнонаддаване,който ще се проведе на 02.07.2013 г. /вторник/ от15.00 часа в залатанаОбщинскисъветБялаСлатина, за продажба на:Поземленимот№146038–др.изоставенанива,категорияIII,площ 55.442дка, в землищетонагр.Бяла Слатина, област Враца


Заповед
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явнонаддаване,който ще се проведе на 11.06.2013 г. /вторник/ от 15.00 часа взалатана Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на:Поземленимот№146038–др.изоставенанива, категория III, площ 55.442дка, вземлището нагр.Бяла Слатина, област Враца

Заповед
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явнонаддаване,който ще се проведе на 11.06.2013 г. /вторник/ от 14.30 часа в залатанаОбщински съвет Бяла Слатина, за продажба на поземлен имот №060002 вземлищетона с. Тлачене.

Заповед
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явнонаддаване,който ще се проведе на 11.06.2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в залатанаОбщински съвет Бяла Слатина, за продажба на поземлен имот №060001,в с.Тлачене.

Процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явнонаддаване на следният поземлен имот - поземлен имот №060002, представляващ„нива”, категория IV, с площ 349.996 дка.
Процедура за продажба на чрез публично оповестен търг с явнонаддаване на поземлен имот № 060001 -  нива категория IV с площ 141.87дка.
Процедура за продажба на чрез публично оповестен търг с явнонаддаване на поземлен имот № 146068 - изоставена нива с площ 55.44 дка.
На 23.05.2013г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в залата на Общинскисъвет Бяла Слатина ще се проведе търг за продажба на незастроени дворни места вс. Бърдарски Геран.
На 30.04.2013 г./вторник/ от 14.00 ч. в залата на Общинскисъвет Бяла Слатина ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба напоземлен имот.
Обява за публичният търг

Публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на05.04.2013 г. /петък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на05.04.2013 г. /петък/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Публичен търг с явно наддаване, който ще се проведе на05.04.2013 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Търг с явно наддаване,който ще се проведе на 09.04.2013 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж насграда
Процедура за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване  - Двуетажна масивна сграда /старо кметство/ със застроена площ 166 кв.м. ведно със съответното право на строеж намираща се в УПИ І, кв.24 по плана на с.Бърдарски геран.
На 07.02.2013 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с явно наддаване за възмездно учредяване на право на строеж на сграда за комплексно обществено обслужване.
Процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот -частна общинска собственост  - 28.01.2013г./понеделник/ от14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, койтоще се проведе на 07.01.2013 г. /понеделник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина,за продажба на Поземлен имот 208002
Община Бяла Слатина обявява публичен търг с явно наддаване,който ще се проведе на 07.01.2013 г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина,за продажба на Поземлен имот 000064


Наименование Брой тегления
заповед търг-XII-2022.doc 144 Изтегли документ с име "заповед търг-XII-2022.doc"
заповед търг-X-2022.doc 151 Изтегли документ с име "заповед търг-X-2022.doc"
заповед търг-VIII-2022.doc 137 Изтегли документ с име "заповед търг-VIII-2022.doc"
заповед търг-29-04-2022.doc 181 Изтегли документ с име "заповед търг-29-04-2022.doc"
z_d_T_V.pdf 509 Изтегли документ с име "z_d_T_V.pdf"
заповед търг-27-10-2021 .doc 842 Изтегли документ с име "заповед търг-27-10-2021 .doc"
обява - 172.43.doc 728 Изтегли документ с име "обява - 172.43.doc"
obiava_19840.doc 651 Изтегли документ с име "obiava_19840.doc"
Zap turg-prodagba16-06-21g.doc 747 Изтегли документ с име "Zap turg-prodagba16-06-21g.doc"
z_d_ud_sroka-2021g.doc 763 Изтегли документ с име "z_d_ud_sroka-2021g.doc"
ztpr2021-37.doc 878 Изтегли документ с име "ztpr2021-37.doc"
ztpr2021Gal.doc 643 Изтегли документ с име "ztpr2021Gal.doc"
ztpr2021V.doc 653 Изтегли документ с име "ztpr2021V.doc"
ztpr2021IV.doc 773 Изтегли документ с име "ztpr2021IV.doc"
ztpr2021III.doc 702 Изтегли документ с име "ztpr2021III.doc"
ztpr2021VI.doc 798 Изтегли документ с име "ztpr2021VI.doc"
ztpr2021VII.doc 712 Изтегли документ с име "ztpr2021VII.doc"
z2021-16.doc 871 Изтегли документ с име "z2021-16.doc"
2021-13.doc 827 Изтегли документ с име "2021-13.doc"
z2021-15.doc 565 Изтегли документ с име "z2021-15.doc"
z2021-10.doc 651 Изтегли документ с име "z2021-10.doc"
z2021-12.doc 800 Изтегли документ с име "z2021-12.doc"
z2021-14.doc 652 Изтегли документ с име "z2021-14.doc"
z2021-8.doc 658 Изтегли документ с име "z2021-8.doc"
Zap-211.doc 1089 Изтегли документ с име "Zap-211.doc"
Z-152-prodagba.doc 884 Изтегли документ с име "Z-152-prodagba.doc"
Z-151-prodagba.doc 955 Изтегли документ с име "Z-151-prodagba.doc"
Zt90Vrpr.doc 1178 Изтегли документ с име "Zt90Vrpr.doc"
Zt89Sopr.doc 1211 Изтегли документ с име "Zt89Sopr.doc"
z_d_ud_sroka-62.doc 1282 Изтегли документ с име "z_d_ud_sroka-62.doc"
z_d_ud_sroka-63.doc 1063 Изтегли документ с име "z_d_ud_sroka-63.doc"
z-prod-alt.doc 1231 Изтегли документ с име "z-prod-alt.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение