ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Уведомления за Инвестиционни предложения.

Дата на публикуване: 17.04.2018 17:30


Решение № ВР-22-ПР/2022 г. на РИОСВ - Враца, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - публикувано на 11.05.2022 г. 


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно постъпила заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - Порови води в Квартернера - р. Скът - публикувано на 19.04.2022 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на Дунав Солар Плант ЕООД, относно изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), с индикативна инсталирана мощност до 450 MW и на прилежщата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в землището на с. Габаре и с. Драшан - публикувано на 30.03.2022 г. 


Процедура за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) "Бриша", находящ се в поземлен имот (ПИ) 72521.63.3 по КККР на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 02.02.2022 г.


Уведомление за инвестиционно намерение: „ФТЕЦ“ с индикативна инсталирана мощност до 450W и на прилежащата инфраструктура за присъединяване на ФТЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 24.11.2021 г.


Публично съобщение по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите до г-н Атанас Димов управител на "Сакса" ООД - публикувано на 03.11.2021 г.


Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 2021 -2028 г.


Публично съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на "Гарант" АД - публикувано на 10.09.2021 


Уведомление за инвестиционно предложение относно заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал. 2 и ал. 3 отЗВ данни и документи


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 2" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.501.111 м. Лесопарк


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 1" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.208.17 м. Василовски връх


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа 1MW, в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Николай Христов Илиев - публикувано на 27.07.2021 г. 


Уведомление за инвестционно предложение от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД относно, "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоражения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Враца".


Уведомление за инвестиционно предложение относно "Изграждане на стопанска сграда-краварник", в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл Враца - публикувано на 09.09.2020 г.


Уведомление за инвестционно предложение относно Стопанска сграда (краварник) в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, Община Бяла Слатина - публикувано на 23.06.2020 г. 


С решение №518 от 27 август 2019 г., на Министерски съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства - неметални полузни изкопаеми - индустриални минерални - глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на “Симекс“ ЕООД, гр. Криводол


Публично съобщение по чл. 62, ал.1 от Закон за водите до Любчо Чомаковски - публикувано на 02.09.2019 г.


Инвестиционно предложение от Александър Митков Дюлгеров, Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ XXIV - 875, кв. 72 по плана на с. Попица, Община Бяла Слатина.


Инвестиционно предложение за осигуряване на достъпна среда в сградата на МБАЛ Бяла Слатина 


Уведомление за инвестиционно предложение от Земеделски производител Десислав Мариянов Ангелов, гр. Бяла Слатина. Относно модул мини мандра.


„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ - пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ - Враца“


Изясняване на общественият интерес за инвестиционно предложение (ИП) за "Мобилна мандра" в ПИ 081038, мест. "Туланеца" с. Търнава, общ. Бяла Слатина, с възложител "Северозапад-2016" ЕООД


Съобщение съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, р. Скът, с. Търнава


Инвестиционно намерение за отглеждане и развъждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава, обл. Враца, с възложител "Димитър Въльовски" ЕООД


Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, за постъпило заявление в Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, относно ползване на река Скът за заустване на отпадъчни води


ВиК ООД гр. Враца. Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на канализационен профил 27, ул. Ломска, гр. Бяла Слатина."


Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина


Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“


Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).


Инвестиционно предложение (ИП) за "Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене", разположен в имот Nо 000079.


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), МРРБ.     15.06.2018 г., 15:50


Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на ВиК ООД, гр. Враца.


Инвестиционно предложение за подземна кабелна линия в местността "Агиното бранище" гр. Бяла Слатина. - натисни върху текста.   17.04.2018 г.  17.30


Инвестиционно намерение относно: Изясняване на обществен интерес за "Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти" в с. Алтимир. 02.04.2018


Наименование Брой тегления
3200-88-36.pdf 3 Изтегли документ с име "3200-88-36.pdf"
suobshtenie 19.04.pdf 15 Изтегли документ с име "suobshtenie 19.04.pdf"
imgA7F9-4-42.pdf 71 Изтегли документ с име "imgA7F9-4-42.pdf"
уведомление за инвестиционно предложение.rar 120 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно предложение.rar"
уведомление за инвестиционно намерение.pdf 423 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно намерение.pdf"
Сакса ООД.pdf 392 Изтегли документ с име "Сакса ООД.pdf"
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf 462 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf"
съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf 607 Изтегли документ с име "съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf"
imgCDCD.pdf 574 Изтегли документ с име "imgCDCD.pdf"
2400-657.pdf 617 Изтегли документ с име "2400-657.pdf"
2400-656.pdf 584 Изтегли документ с име "2400-656.pdf"
investicionno_Nikolai_Iliev.pdf 426 Изтегли документ с име "investicionno_Nikolai_Iliev.pdf"
img7D21-pages-1-19.pdf 555 Изтегли документ с име "img7D21-pages-1-19.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение