ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Изпълнявани проекти 1. Основна рубрика: ПРОЕКТИ
 2. ---
 3. Проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина“
 4. Проект BG051PO001-5.2.12-0060-C0001
 5. Проект "Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ" по ОПАК.
 6. Проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество”, изпълняван в рамките на Програма трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013, финансирана от ЕФРР
 7. Проект "Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина" по ОПРР
 8. Проект „Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба №30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари“
 9. Проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
 10. 21
 11. Проектно предложение „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“
 12. 19
 13. „Създаване на привлекателна зона за отдих в местността „Лесопарка”, гр. Бяла Слатина”
 14. Проект
 15. Проект „Ново начало – от образование към заетост”
 16. Проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”
 17. Програма за развитие на селските райони – мярка 321
 18. От социални помощи към осигуряване на заетост - ОСПОЗ
 19. Проект „Нов избор - развитие и реализация” схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” по ОП Развитие на човешките ресурси.
 20. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, ОП Развитие на човешките ресурси.
 21. приключен
 22. Проект „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”
 23. Национална кампания
 24. „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество” по Програма за ТГС Румъния – България
 25. Проект „Център за деца и родители „Аз и моето семейство”
 26. „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина” по ОПРЧР.
 27. Регионална програма за заетост – 2012 г.
 28. Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
 29. “Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”.
 30. Обявления
 31. Изпълнявани проекти - Текуща страница
 32. Интегриран проект за водния цикъл на гр.Бяла Слатина
 33. Приключили проекти

Потърсете в сайта

Местоположение